Paraphrase từ"END"& đoạn"In the process, there are seven primary stages, commencing with the laying of eggs and concluding with the full development of fish"IELTS WRITING TASK 1 dạng PROCESS

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase từ"END"& đoạn"In the process, there are seven primary stages, commencing with the laying of eggs and concluding with the full development of fish"IELTS WRITING TASK 1 dạng PROCESS, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Conclude:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The process comprises seven primary stages, commencing with the laying of eggs and concluding with the full development of fish.

 • Finish:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: There are seven key stages in the process, beginning with the laying of eggs and finishing with the full development of fish.

 • Complete:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In the process, there are seven main stages, starting with the laying of eggs and completing with the full development of fish.

 • Culminate:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The process begins with the laying of eggs and culminates in the full development of fish, involving seven key stages.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE