Paraphrase"the figure for Italy in clothing and footwear was noticeably higher than those for any of the remaining nations, at 9%"IELTS WRITING TASK 1

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"the figure for Italy in clothing and footwear was noticeably higher than those for any of the remaining nations, at 9%"IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The percentage of Italy in clothing and footwear surpassed that of all the other nations, standing at 9%.

  • Among the remaining nations, Italy recorded the highest figure, at 9% in clothing and footwear.

  • Italy's clothing and footwear data exceeded that of any other nation, reaching 9%. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"exceed"tiếng anh

  • Italy's figure for clothing and footwear was the most noticeable/prominent, standing at 9%, compared to the rest of the nations.

  • Italy recorded the most substantial percentage in clothing and footwear, standing at 9%, compared to all the other nations.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE