Paraphrase"Turkey had the most significant expenditure rate among the five countries"IELTS WRITING TASK 1

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"Turkey had the most significant expenditure rate among the five countries"IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Turkey had the highest spending rate/Turkey showed the most considerable spending rate​ among the five countries.
  • Turkey's expenditure rate was the most significant compared to the other four countries.
  • Out of the five countries, Turkey recorded the highest expenditure rate.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "record" tiếng anh
  • The expenditure rate in Turkey was the highest among the group of five countries/Turkey's expenditure rate was the greatest.
  • Turkey ranked first in terms of expenditure rate among the five countries.
  • The highest expenditure rate was observed in Turkey among the five countries.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE