Cách dùng động từ"reassure"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"reassure"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"reassure"

1."reassure" là ngoại động từ

2. Cách dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • reassure somebody (about something)
 • reassure somebody that…
 • be reassured of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • For example, parents can rest assured about the safety of their child without any worries that they may be bullied or treated unfairly at school.
 • If you reassure someone, you say or do things to make them stop worrying about something. 
 • I tried to reassure her, 'Don't worry about it. We won't let it happen again.' 
 • She just reassured me that everything was fine.
 • For example, parents can thoroughly reassure themselves about the safety of their child without any worries that they may be bullied or treated unfairly at school.
 • Let me reassure you that it's standard practice. (IELTS TUTOR giải thích: Xin ông cứ yên tâm, đó chỉ là thủ tục tiêu chuẩn thôi)
 • The doctor was trying to reassure the nervous patient before the operation. (IELTS TUTOR giải thích: Bác sĩ làm cho bịnh nhân được an lòng trước khi mổ)
 • They tried to reassure her, but she still felt anxious. 
 • The doctor reassured him that there was nothing seriously wrong. 
 • She needed to be reassured of his love for her.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE