Cách dùng động từ "record" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "record" tiếng anh

I. Về chức năng: record là ngoại động từ

II. Về nghĩa

1. record mang nghĩa ghi chép, ghi lại

(to keep information for the future, by writing it down or storing it on a computer)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to record the minutes /proceedings of a meeting (ghi biên bản hội nghị)
 • the papers record that inflation has dropped (báo chí ghi rằng lạm phát đã giảm)
 • She records everything that happens to her in her diary.
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây có nghĩa là cô này cô í ghi chép lại hết sự việc xảy ra trong ngày ở nhật kí của cô í 
 • historians record how Rome fell (các nhà viết sử ghi lại Rôm đã sụp đổ như thế nào)

2. record mang nghĩa thu âm lại

(to store sounds or moving pictures using electronic equipment so that they can be heard or seen later)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to record music from the radio (thu nhạc từ rađiô vào)
 • to record a speech /piece of music /TV programme (on tape /video ) (thu bài nói/bản nhạc/chương trình TV (vào băng/video))
 • to record somebody playing the guitar (thu (thanh, hình) ai chơi ghita)
 • I tried to call her, but all I got was a recorded message saying that she was away for the weekend.
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây có nghĩa là đoạn tin nhắn được thu âm lại nói rằng cô này đi khỏi rồi 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK