Paraphrase từ"yield"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"yield"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

  • Produce: IELTS TUTOR xét ví dụ: The apple tree produced a bountiful crop this year.
  • Generate: IELTS TUTOR xét ví dụ: The new product design is expected to generate significant revenue for the company.
  • Provide: IELTS TUTOR xét ví dụ: The charity organization provided food and shelter for the homeless.
  • Bear: IELTS TUTOR xét ví dụ: The lemon tree bore fruit for the first time in three years.
  • Render: IELTS TUTOR xét ví dụ: The medicine rendered immediate relief for the patient's pain.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"render"tiếng anh 
  • Offer: IELTS TUTOR xét ví dụ: The job offer yielded a significant increase in salary for the applicant.
  • Result in: IELTS TUTOR xét ví dụ: The changes in the company's policies resulted in increased employee satisfaction.
  • Create: IELTS TUTOR xét ví dụ: The artist's work of art created a strong emotional response in the viewers.
  • Deliver: IELTS TUTOR xét ví dụ: The athlete delivered a stunning performance, yielding a gold medal.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE