Paraphrase từ"wedding"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"wedding"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Marriage ceremony 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The marriage ceremony took place at a beautiful venue.
 • Wedding celebration 
 • Bridal ceremony 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The bridal ceremony was a traditional affair, with the bride wearing a stunning red dress.
 • Marriage vows 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The couple exchanged their marriage vows in front of the altar, promising to love and cherish each other forever.
 • Wedding reception 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The wedding reception was held at a lavish hotel, with gourmet food and champagne flowing freely.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE