Paraphrase từ"transcend"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"transcend" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Surpass: IELTS TUTOR xét ví dụ: Her talent in singing surpasses that of any other performer in the industry.
  • Go beyond: IELTS TUTOR xét ví dụ: The artist's work goes beyond conventional boundaries and explores new artistic realms.
  • Exceed: IELTS TUTOR xét ví dụ: The team's performance exceeded expectations and won the championship.
  • Outstrip: IELTS TUTOR xét ví dụ: The company's sales outstrip its competitors in the market.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"outstrip"tiếng anh
  • Go above and beyond: IELTS TUTOR xét ví dụ: The teacher always goes above and beyond to support her students' learning.
  • Transcendence: IELTS TUTOR xét ví dụ: The novel's themes of love and forgiveness convey a sense of transcendence.
  • Overstep: IELTS TUTOR xét ví dụ: He often oversteps the boundaries of social etiquette with his blunt remarks.
  • Go past: IELTS TUTOR xét ví dụ: The marathon runner pushed herself to go past her limits and cross the finish line.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE