Paraphrase từ"funding (noun)"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"funding (noun)" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Financial support: IELTS TUTOR xét ví dụ: The organization provides financial support to local entrepreneurs.
  • Grant: IELTS TUTOR xét ví dụ: She received a grant to fund her research project on renewable energy.
  • Investment: IELTS TUTOR xét ví dụ: The company made a significant investment in the development of new technologies.
  • Sponsorship: IELTS TUTOR xét ví dụ: The event was made possible through the generous sponsorship of local businesses.
  • Financing: IELTS TUTOR xét ví dụ: They secured financing from a bank to expand their operations.
  • Backing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The project lacked backing from investors, hindering its progress.
  • Subsidy: IELTS TUTOR xét ví dụ: The government offers subsidies to encourage the use of renewable energy sources.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG TỪ "SUBSIDIZE" VÀ "SUBSIDY" TIẾNG ANH
  • Contribution: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their contribution to the charity helped fund vital programs for disadvantaged communities.
  • Financial backing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The startup sought financial backing from venture capitalists to launch their innovative product.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE