Paraphrase từ"allocation"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"allocation" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Distribution: IELTS TUTOR xét ví dụ: The distribution of resources was carefully planned to meet the needs of each department.
  • Assignment: IELTS TUTOR xét ví dụ: The assignment of tasks was done based on the skills and expertise of the team members.
  • Allotment: IELTS TUTOR xét ví dụ: The allotment of funds for the project was approved by the finance department.
  • Provision: IELTS TUTOR xét ví dụ: The provision of budgetary resources for education was prioritized by the government.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "provide" tiếng anh
  • Division: IELTS TUTOR xét ví dụ: The division of resources among different regions aimed to achieve equitable development.
  • Assignment: IELTS TUTOR xét ví dụ: The assignment of budgets to different programs required careful analysis and consideration.
  • Sharing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The sharing of resources among team members fostered collaboration and synergy in the project.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE