Paraphrase từ"to contact"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"to contact"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Reach out to - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Please reach out to our customer service team for assistance."
  • Get in touch with - IELTS TUTOR xét ví dụ: "I need to get in touch with my colleague to discuss the project."
  • Connect with - IELTS TUTOR xét ví dụ: "She connected with the industry expert to gain insights."
  • Communicate with - IELTS TUTOR xét ví dụ: "You can communicate with us via email or phone."  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"convey"tiếng anh
  • Make contact with - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The sales representative made contact with potential clients at the trade show."
  • Reach someone - IELTS TUTOR xét ví dụ: "I've been trying to reach him all day, but he's not answering his phone."
  • Approach - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Feel free to approach me if you have any questions."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE