Paraphrase từ"predominantly"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"predominantlytiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Mainly - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The restaurant's menu mainly consists of Italian dishes."
  • Chiefly - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The book focuses chiefly on the protagonist's journey."
  • Primarily - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The event is primarily aimed at promoting environmental awareness."
  • Largely - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The success of the project is largely attributed to the team's efforts."
  • Mostly - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The park is mostly visited by families during weekends."
  • Principally - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The company's success is principally due to its innovative approach."  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng trạng từ"primarily"tiếng anh
  • Predominantly - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The neighborhood is predominantly residential, with few commercial areas."
  • Essentially - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The job requires an essentially strong knowledge of programming languages."
  • Mainly - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The conference mainly focuses on advancements in technology."
  • Chiefly - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The film's plot chiefly revolves around a detective solving a mystery."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE