Paraphrase từ"store/shop/big shops/small shops"tiếng anh(Diễn đạt"cửa hàng, cửa hàng lớn, cửa hàng nhỏ")

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"store/shop"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Diễn tả"store"nói chung

1. retailer

2. business

3. mall

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"mall"tiếng anh

4. department store

5. outlet

6. five-and-dime

7. deli (delicatessen)

II. Diễn tả"big shops"

1. superstore

2. big-box store

3. chain store

III. Diễn tả"small shops"

1. little shops

2. shops selling miscellaneous goods

3. small-scale shops

4. a mini shop

5. kiosk

6. boutique

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE