Diễn đạt"relieved" tiếng anh(Paraphrase "nhẹ nhõm")

· Paraphrase,Cách diễn đạt

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Diễn đạt"relieved" tiếng anh(Paraphrase "nhẹ nhõm")

I. Kiến thức liên quan

II. Diễn đạt"relieved" tiếng anh(Paraphrase "nhẹ nhõm")

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Alleviated - IELTS TUTOR xét ví dụ:  After submitting my assignment, I felt a sense of alleviation wash over me.
  • Soothed - IELTS TUTOR xét ví dụ: The gentle music soothed her troubled mind.

  • Calm - IELTS TUTOR xét ví dụ: Taking deep breaths helped to calm her nerves before the interview.

  • Contented - IELTS TUTOR xét ví dụ: With the issue resolved, she felt contented and at peace.

  • Satisfied - IELTS TUTOR xét ví dụ: The positive feedback from her boss left her feeling satisfied with her performance.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE