Paraphrase từ"speak very politely"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"film"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Speak with great courtesy/manner: This means to use polite and respectful language when speaking to someone.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • "He always speaks with great courtesy when addressing his clients." >> IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "polite" IELTS

   • "She always speaks with great manners, making sure to address everyone respectfully."

 • Talk in a very gracious/respectful manner: This means to speak with kindness and consideration towards the listener.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • "She always talks in a very gracious manner, even when she's delivering criticism."

   • "He always talks in a very respectful manner when addressing his colleagues."

 • Use extremely polite/gracious/courteous language: This means to choose words that are very polite and respectful when speaking.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • "He always uses extremely polite language when addressing his superiors."

   • "He always uses very courteous language when addressing his customers."

 • Speak with utmost politeness: This means to speak in a way that shows the highest level of politeness and respect towards the listener.

 • Talk with exceptional politeness: This means to use words and tone of voice that show exceptional politeness when speaking.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She always talks with exceptional politeness, even when she's in a hurry."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE