Paraphrase danh từ"call"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase danh từ"call"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Phone conversation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • "I had a phone conversation with my boss this morning."
   • "We had a conversation about the new project at work."
 • Ring
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I heard the ring of the phone but was too busy to pick it up."
 • Communication
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Effective communication requires clarity and understanding."
 • Telephone call
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I received a telephone call from a telemarketer during dinner."
 • Contact
 • Dial
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I dialed my friend's number but there was no answer."
 • Message
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I left a message on my friend's voicemail."
 • Chat
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I had a brief chat with my neighbor on the phone."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE