Cách dùng trạng từ"primarily"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"primarily"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"primarily"tiếng anh

Mang nghĩa"chủ yếu, chính"

=mainly

  • ...a book aimed primarily at high-energy physicists. 
  • Public order is primarily an urban problem. 
  • Investment remains tiny primarily because of the exorbitant cost of land.
  • The magazine is targeted primarily at young middle-class women. 
  • Bone marrow transplants are a controversial procedure, primarily because of the high costs involved.
  • My computer is used primarily for gaming. (IELTS TUTOR giải thích: Máy tính của tôi được sử dụng chủ yếu để chơi game)
  • I was primarily responsible. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi chịu trách nhiệm chính)
  • The city primarily attracts leisure travellers. (IELTS TUTOR giải thích: Thành phố chủ yếu hấp dẫn các du khách) 
  • They primarily focused on career decisions. (IELTS TUTOR giải thích: Họ chủ yếu tập trung vào các quyết định nghề nghiệp)
  • The company’s failure was primarily due to weak sales.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK