Paraphrase từ"Printed books"(Diễn đạt"sách in"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"Printed books"(Diễn đạt"sách in"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Printed books IELTS TUTOR xét ví dụ: I prefer reading printed books over digital copies.

  • Tangible books IELTS TUTOR xét ví dụ: There's something special about holding tangible books in your hands. >> IELTS TUTOR hướng dẫn TỪ & NGỮ NÊN BIẾT IELTS WRITING

  • Hardcover books IELTS TUTOR xét ví dụ: The library has a vast collection of hardcover books for you to explore.

  • Traditional books IELTS TUTOR xét ví dụ: Many readers still enjoy the experience of reading traditional books.

  • Paperback books IELTS TUTOR xét ví dụ: Paperback books are lightweight and easy to carry around.

  • Printed volumes IELTS TUTOR xét ví dụ: The library contains a vast array of printed volumes on various subjects.

  • Classic books IELTS TUTOR xét ví dụ: I have a collection of classic books that I treasure.

  • Physical copies/books IELTS TUTOR xét ví dụ: The bookstore offers both e-books and physical copies of the latest bestsellers.

  • Ink-and-paper books IELTS TUTOR xét ví dụ: I love the smell and feel of ink-and-paper books when I read them.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE