Paraphrase từ"pet"(Diễn đạt"thú cưng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"pet"(Diễn đạt"thú cưng"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Animal companion
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • My animal companion brings me so much joy and comfort.
   • My animal companion is always there for me, offering comfort and support.
 • Domesticated animal: IELTS TUTOR xét ví dụ: The domesticated animal in our household is like a member of our family.
 • Furry friend: IELTS TUTOR xét ví dụ: I love spending time with my furry friend; we go on walks together every day.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  cách dùng during, while, whilts, whereas, but, meanwhile ...
 • Beloved animal: IELTS TUTOR xét ví dụ: Our beloved animal provides unconditional love and companionship.
 • Household animal: IELTS TUTOR xét ví dụ: Having a household animal brings life and energy to our home.
 • Four-legged companion: IELTS TUTOR xét ví dụ: My four-legged companion is my constant source of happiness.
 • Faithful animal: IELTS TUTOR xét ví dụ: Our faithful animal is loyal and devoted to our family.
 • Companion animal: IELTS TUTOR xét ví dụ: My companion animal is always by my side, offering companionship and affection.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE