Cách dùng tính từ"experienced"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"experienced"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"experienced"tiếng anh

Mang nghĩa"Giàu kinh nghiệm, từng trải, lão luyện"

=someone who is experienced has skill at something because they have done it a lot

IELTS TUTOR lưu ý:

  • experienced at/in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’m a lot more experienced than him. 
  • At 16, Hoskins is already an experienced sailor. 
  • She’s experienced in dealing with difficult customers.
  • She is an experienced traveller. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ấy là một lữ khách dày dạn kinh nghiệm)
  • So they are quite experienced. (IELTS TUTOR giải thích: Vì vậy họ rất giàu kinh nghiệm)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE