Cách dùng từ "effort" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn kĩ cách viết bài IELTS WRITING làm sao không bị dư chữ, một vài bạn trong khoá IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR chưa nắm Cách dùng từ "effort" tiếng anh

1. Effort vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

2. Mang nghĩa "sự cố gắng; sự nỗ lực"

physical or mental activity needed to achieve something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a waste of time and effort (IELTS TUTOR giải thích: sự lãng phí thời gian và sức lực)
  • they lifted the heavy rock without effort (IELTS TUTOR giải thích: họ nhấc tảng đá nặng lên một cách dễ dàng)
  • he must put more effort into his work (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy phải cố gắng thêm trong công việc của mình)
  • his efforts were much appreciated (IELTS TUTOR giải thích: các nỗ lực của anh ấy được đánh giá cao)
  • it was a real effort to stay awake through the film (IELTS TUTOR giải thích: thức để xem hết bộ phim thì quả là cố gắng lắm)
  • I'll make every effort to arrive on time (IELTS TUTOR giải thích: tôi sẽ cố gắng hết sức để đến đúng giờ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK