Paraphrase từ"obese"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"obese"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overweight: IELTS TUTOR xét ví dụ: It is universally accepted that fast food contains a significant amount of fat content, leading to overweightness and increased body mass.
 • Excessively heavy: IELTS TUTOR xét ví dụ: Overindulging in fast food can lead to individuals becoming excessively heavy due to its high fat content.
 • Weighty: IELTS TUTOR xét ví dụ: The consumption of fast food is associated with weight gain, making individuals more likely to become weighty.
 • Unhealthily large: IELTS TUTOR xét ví dụ: The excessive intake of fast food is known to contribute to individuals becoming unhealthily large.
 • Heavily overweight: IELTS TUTOR xét ví dụ: Fast food consumption has been linked to individuals becoming heavily overweight due to its high fat content.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "overweight" tiếng anh
 • Having a high body mass
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The high fat content in fast food can lead to individuals having a high body mass if consumed in excess.
   • Overindulging in fast food can result in individuals developing an excessive body weight.
 • Carrying excess weight: IELTS TUTOR xét ví dụ: Fast food consumption has been connected to individuals carrying excess weight due to its high fat content.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE