Cách dùng tính từ "overweight" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "overweight" tiếng anh

1. Mang nghĩa "nặng quá trọng lượng thông thường / được phép; quá trọng lượng"

=heavier than is allowed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If your luggage is overweight , you'll have to pay extra (IELTS TUTOR giải thích: Nếu hành lý của ông quá trọng lượng quy định, ông phải trả thêm tiền)
  • Your suitcase is five kilos overweight (IELTS TUTOR giải thích: Va li của ông nặng hơn trọng lượng cho phép là năm kí)
  • If your luggage is overweight, you have to pay extra.

2. Mang nghĩa "béo phì"

=fat

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I'm overweight by two kilos according to my doctor (IELTS TUTOR giải thích: theo ý kiến bác sĩ của tôi thì tôi đã béo lên hai kí)
  • He used to be very overweight. 
  • I'm only a few pounds overweight, but I just can't seem to lose them. 
  • an overweight man/woman/child

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK