Paraphrase từ"Mindset"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"Mindset"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mentality
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His mentality was focused on success and achievement.
 • Attitude
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Her positive attitude helped her overcome the challenges she faced.
 • Outlook
 • Perspective
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His perspective on the situation was unique and insightful.
 • Disposition
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His disposition was friendly and welcoming to all he met.
 • Mindframe
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She had a clear mindframe for achieving her goals.
 • Approach
 • Thinking
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His critical thinking skills allowed him to solve complex problems.
 • Philosophy
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company's philosophy was centered on customer satisfaction.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE