Cách dùng danh từ"approach"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"approach"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"approach"

1."approach"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cách tiếp cận, phương pháp"

=a particular way of thinking about or dealing with something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • approach to
 • adopt/take/use an approach

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We need a fresh approach to sports in education. 
 • He has a relaxed approach to life. 
 • A new approach to language teaching (IELTS TUTOR giải thích: phương pháp mới để giảng dạy ngôn ngữ)
 • As a writer she takes a completely new approach to the classic horror story.

2.2. Mang nghĩa"sự đến gần, sự lại gần"

=the fact of coming closer in time or in distance

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, approach là danh từ số ít 
 • approach of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We watched the carriage’s slow and steady approach. 
 • With the approach of war, many children were evacuated.

2.3. Mang nghĩa"đường đi đến, lối vào"

=a path or road that leads to a place/the path that a plane follows when it is preparing to land

IELTS TUTOR lưu ý:

 • approach to
 • approach to/into

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Soldiers were guarding all approaches to the palace. 
 • The approach to a city (IELTS TUTOR giải thích: lối vào thành phố)
 • All the approaches to the palace were guarded by troops (IELTS TUTOR giải thích: mọi ngả đường dẫn đến lâu đài đều có quân lính canh gác)
 • The plane crashed during its final approach into the airport.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE