Paraphrase từ"Men" & "Women" tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"Men" & "Women" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Paraphrase"men"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Males IELTS TUTOR xét ví dụ:"Males generally have a higher risk of heart disease than females." >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "Men", "Man", "male" & "males" tiếng anh

 • Gentlemen IELTS TUTOR xét ví dụ: "Gentlemen are expected to open doors for ladies."

 • Guys IELTS TUTOR xét ví dụ: "Hey guys, let's go grab a bite to eat."

 • Dudes IELTS TUTOR xét ví dụ: "A group of dudes were playing basketball at the park."

 • Gents IELTS TUTOR xét ví dụ: "The gents' restroom is located on the right side of the hallway."

 • Boys IELTS TUTOR xét ví dụ: "The boys played soccer in the backyard."

 • Individuals of the male gender IELTS TUTOR xét ví dụ: "Individuals of the male gender often face societal expectations and stereotypes."

II. Paraphrase từ"Women" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Females IELTS TUTOR xét ví dụ: "Females are typically more prone to osteoporosis than males." >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "gender" tiếng anh

 • Ladies IELTS TUTOR xét ví dụ: "Ladies, please take your seats for the conference."

 • Girls IELTS TUTOR xét ví dụ: "The girls giggled and shared secrets during their sleepover."

 • Gals IELTS TUTOR xét ví dụ: "The gals went out for a fun night of dancing."

 • Sisters IELTS TUTOR xét ví dụ: "The sisters enjoyed a day at the beach, building sandcastles."

 • Women of all ages IELTS TUTOR xét ví dụ: "The event was open to women of all ages, encouraging inclusivity and diversity."

III. Paraphrase "men and women"

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Males and females:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Essentially, males and females exhibit differences in managing their anger.
 2. Gentlemen and ladies:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Fundamentally, gentlemen and ladies show distinct approaches in dealing with their frustration.
 3. Guys and gals:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Basically, guys and gals have contrasting ways of managing their fury.
 4. Males and females alike:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Basically, males and females alike differ in their strategies for dealing with anger.
 5. Menfolk and womenfolk:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Basically, menfolk and womenfolk display differences in their methods of handling fury.
 6. Genders:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Essentially, genders showcase distinctions in their management of anger.
 7. The opposite sexes:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Basically, the opposite sexes demonstrate dissimilarities in how they handle their frustration.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE