Cách dùng"maximum"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"maximum"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng "maximum" như adj

Mang nghĩa"tối đa, cực điểm, cực độ"

=the largest in amount, size, or number that is allowed or possible

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Maximum nếu là adj thì chỉ đứng trước noun 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This offence has a maximum penalty of two years’ imprisonment. 
 • What is the maximum time? (IELTS TUTOR giải thích: Thời gian tối đa là bao lâu?)
 • She obtained maximum benefit from the course. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ta đã giành được lợi ích tối đa từ cách giải quyết này)
 • How can I identify the maximum speed voltage? (IELTS TUTOR giải thích: Làm sao tôi xác định được điện thế tối đa?)
 • Is there a maximum stay at each destination? (IELTS TUTOR giải thích: Có thời gian lưu lại tối đa tại mỗi nơi đến không?)
 • We want you to get maximum benefit from the treatment.

II. Dùng "maximum" như noun

Mang nghĩa"lượng cực đại, lượng tối đa"

=the largest number, amount, or degree that is allowed or is possible

IELTS TUTOR lưu ý:

 • maximum of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 20 kg of luggage is the maximum we allow on the flight. 
 • Give yourself a maximum of 15 minutes to read the questions.

III. Dùng "maximum" như adv

Mang nghĩa"tối đa"

=up to a particular amount, size, or number but no more

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You can invite 25 people maximum.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE