Paraphrase danh từ"skill"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase danh từ"skill"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Expertise IELTS TUTOR xét ví dụ: "He has developed expertise in programming languages."

  • Proficiency IELTS TUTOR xét ví dụ: "Her proficiency in graphic design software is exceptional."

  • Competence IELTS TUTOR xét ví dụ: "The job requires a high level of competence in problem-solving."

  • Aptitude IELTS TUTOR xét ví dụ: "He has a natural aptitude for learning new languages." >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "Ability" tiếng anh

  • Talent IELTS TUTOR xét ví dụ: "She possesses a remarkable talent for playing musical instruments."

  • Capability IELTS TUTOR xét ví dụ: "The team's capability to adapt to new technologies is impressive."

  • Mastery IELTS TUTOR xét ví dụ: "After years of practice, she achieved mastery in martial arts."

  • Expertness IELTS TUTOR xét ví dụ: "The surgeon's expertness in delicate procedures is renowned."

  • Skillset IELTS TUTOR xét ví dụ: "The job requires a diverse skillset, including communication and problem-solving skills."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE