Paraphrase từ"fatigue"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"fatigue"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tiredness
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I'm experiencing extreme tiredness after the long workday.
 • Weariness
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The hike left me with a sense of weariness.
 • Exhaustion
 • Burnout
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Working long hours without a break can lead to burnout.
 • Drained
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I'm feeling completely drained after the long flight.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE