Paraphrase từ"quality family time"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"quality family time"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bonding time  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Word form của từ "bond" tiếng anh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We make sure to have regular bonding time with our children.
 • Family fun
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The weekend was filled with family fun activities.
 • Family togetherness 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Family togetherness is important for building strong relationships.
 • Shared moments
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We cherish the shared moments we have as a family.
 • Time well spent
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Time well spent with family is always memorable.
 • Family connection
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Family connection is essential for emotional wellbeing.
 • Meaningful family time
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Meaningful family time can strengthen relationships.
 • Family unity
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Family unity can create a sense of belonging and security.
 • Family bonding
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Family bonding activities can bring us closer together.
 • Family leisure
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Family leisure activities can be enjoyable and relaxing.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE