Cách dùng tính từ"exhausted"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"exhausted"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"exhausted"

1. Mang nghĩa"kiệt sức, mệt lử"

=extremely tired and without enough energy to do anything else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The exhausted skiers are looking forward to a good night’s sleep. 
  • Trying to find a solution to the problem had left the sisters mentally exhausted.
  • I'll probably be exhausted. (IELTS TUTOR giải thích: Chắc có lẽ tôi sẽ mệt lả)
  • You look so exhausted. (IELTS TUTOR giải thích: Trông cậu quá kiệt sức rồi)
  • Exhausted, they fell asleep. 
  • By the time they reached the summit they were exhausted.

2. Mang nghĩa"đã rút hết, cạn kiệt"

=empty or finished, because a supply of something has all been used

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Fuel supplies are nearly exhausted.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE