Paraphrase từ"fast-paced"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"fast-paced"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Rapid: IELTS TUTOR xét ví dụ: The fast-paced rhythm of the music made everyone start dancing.
  • Swift: IELTS TUTOR xét ví dụ: The swift movements of the dancers were mesmerizing.

  • Hectic: IELTS TUTOR xét ví dụ: Working in a fast-paced environment can be hectic, but it's also exciting. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"busy"tiếng anh

  • Brisk: IELTS TUTOR xét ví dụ: A brisk walk in the morning can energize you for the day ahead.

  • Busy: IELTS TUTOR xét ví dụ: The fast-paced lifestyle of city dwellers can be overwhelming.

  • Frantic: IELTS TUTOR xét ví dụ: The rescue team was in a frantic race against time to save the trapped hikers.

  • Vigorous: IELTS TUTOR xét ví dụ: The fast-paced exercise routine left me feeling invigorated and energized.

  • Dynamic: IELTS TUTOR xét ví dụ: The fast-paced business world demands constant adaptation and innovation.

  • Rapid-fire: IELTS TUTOR xét ví dụ: The comedian's rapid-fire jokes left the audience in stitches.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE