Paraphrase từ"detrimental"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"detrimental"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Harmful - IELTS TUTOR xét ví dụ: Smoking cigarettes is harmful to your health.
  • Damaging - IELTS TUTOR xét ví dụ: The flood was damaging to the crops in the field.
  • Negative - IELTS TUTOR xét ví dụ: His negative attitude is detrimental to the team's success.
  • Adverse - IELTS TUTOR xét ví dụ: The adverse effects of pollution are visible in the environment.
  • Deleterious - IELTS TUTOR xét ví dụ: Eating too much sugar can have a deleterious effect on your teeth.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"deleterious"tiếng anh
  • Detrimental - IELTS TUTOR xét ví dụ: Skipping meals can be detrimental to your health.
  • Hurtful - IELTS TUTOR xét ví dụ: Her hurtful words were detrimental to their relationship.
  • Disadvantageous - IELTS TUTOR xét ví dụ: Not having access to the internet is disadvantageous in today's world.
  • Unfavorable - IELTS TUTOR xét ví dụ: The unfavorable weather conditions affected the outcome of the game.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE