Paraphrase từ"family members/relatives "tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"family members "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. members of the family

2. relatives

3. kith and kin

IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích"kith and kin"tiếng anh

4. Cụ thể hoá người thân nào

4.1. cousins

4.2. parents

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "parent" tiếng anh

5. close family members

6. immediate family

7. kin

=this is a term that refers to family members, particularly those who are related by blood or marriage.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He invited all his kin to the family reunion.

8. Các từ gần nghĩa khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ancestors - this term refers to family members who lived in the past and from whom a person is descended.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He felt a deep connection to his ancestors and their rich family history.

 • Next of kin - this term refers to a person's closest living family member, particularly in the case of inheritance or legal matters.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The lawyer contacted the deceased's next of kin to settle the estate.

 • Descendants - this term refers to family members who are the offspring of an ancestor.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The family tree showed all of the descendants of their great-grandparents.

 • Bloodline - this term refers to a family's ancestry and the line of descent from one generation to the next.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The family's bloodline can be traced back for several centuries.

 • Genealogy - this term refers to the study of family history and the tracing of family lineages.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE