Cách dùng danh từ"criterion/criteria"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"criterion/criteria"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"criterion/criteria"

1."criterion"là danh từ đếm được (số nhiều: criteria)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tiêu chuẩn"

=a standard that is used for judging something or for making a decision about something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • fulfil/meet/satisfy a criterion
 • criterion for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Everyone whose qualifications meet our criteria will be considered. 
 • What criteria do you have for selecting patients for treatment?
 • What does not fulfil a criterion is regarded as nonsense. (IELTS TUTOR giải thích: Thứ không đáp ứng tiêu chuẩn được xem là vô nghĩa)
 • The classification criterion is based on the work on sociological field. (IELTS TUTOR giải thích: Tiêu chí phân loại được dựa trên công việc trên lĩnh vực xã hội học)
 • I want to erase all the elements that do not satisfy a criterion. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn xóa bỏ tất cả các yếu tố không thỏa mãn tiêu chuẩn)
 • The Health Service should not be judged by financial criteria alone.
 • A criterion is a factor on which you judge or decide something. 
 • The most important criterion for entry is that applicants must design and make their own work. 
 • British defence policy had to meet three criteria if it was to succeed

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK