Paraphrase từ"ADVERTISEMENT"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"ADVERTISEMENT"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Promotion: IELTS TUTOR xét ví dụ: The promotion of the new product was well-received by customers.
  • Marketing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The marketing campaign for the latest smartphone was successful.
  • Publicity: IELTS TUTOR xét ví dụ: The company gained a lot of publicity from their recent ad campaign.
  • Commercial: IELTS TUTOR xét ví dụ: The company's commercial for their new car was aired during the Super Bowl.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"commercial"tiếng anh
  • Announcement: IELTS TUTOR xét ví dụ: The announcement of the new line of clothing generated a lot of interest.
  • Sponsorship: IELTS TUTOR xét ví dụ: The sports event was made possible thanks to the sponsorship of a local company.
  • Propaganda: IELTS TUTOR xét ví dụ: The government's propaganda campaign aimed to change public opinion.
  • Advertising: IELTS TUTOR xét ví dụ: The advertising industry is a major contributor to the economy.
  • Branding: IELTS TUTOR xét ví dụ: The branding of the company's logo and slogan was well-executed.
  • Promotional material: IELTS TUTOR xét ví dụ: The promotional material for the new movie was distributed in various languages.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE