Cách dùng tính từ"deleterious"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"deleterious"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"deleterious"tiếng anh

Mang nghĩa"có hại, độc"

=Something that has a deleterious effect on something has a harmful effect on it/harmful

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It has a deleterious effect on a child's development. (IELTS TUTOR giải thích: Nó có tác động tai hại đối với sự phát triển của trẻ)
  • These drugs have a proven deleterious effect on the nervous system.
  • Petty crime is having a deleterious effect on community life.
  • Mutations that do have an effect are usually deleterious, but occasionally some can be beneficial. (IELTS TUTOR giải thích: Tác động của đột biến thường là có hại, nhưng đôi khi lại trở nên có ích)
  • Neutralists argued that most alleles at a genetic locus were either neutral or likely to have nonsignificant deleterious consequences. (IELTS TUTOR giải thích: Những người theo ý tưởng trung lập đưa ra quan điểm là hầu hết các alen tại một locus gen là trung tính hay không gây ra hậu quả có hại đáng kể nào)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK