Paraphrase từ"change jobs"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"change jobs"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Switch careers/professions
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • After working in finance for 10 years, she decided to switch careers and become a teacher.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"switch"tiếng anh
   • She wanted to explore her passion for writing, so she decided to switch professions and become a journalist.
 • Change occupations/employment
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • He was unhappy in his current occupation, so he decided to change occupations and become a chef.
   • He was tired of working for his current employer, so he decided to change employment and find a new job.
 • Transition to a new job
 • Find a new line of work 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After years of working in sales, he decided to find a new line of work in IT.
 • Seek new job opportunities 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After several years in the same position, she decided to seek new job opportunities elsewhere.
 • Pursue a different career path 
 • Explore new job options 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She was interested in exploring new job options and finding a job that better suited her skills and interests.
 • Make a career change 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After much consideration, she made the decision to make a career change and become a software engineer.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE