Paraphrase từ"BEGIN"& đoạn"In the process, there are seven primary stages, commencing with the laying of eggs and concluding with the full development of fish"IELTS WRITING TASK 1 dạng PROCESS

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase từ"BEGIN"& đoạn"In the process, there are seven primary stages, commencing with the laying of eggs and concluding with the full development of fish"IELTS WRITING TASK 1 dạng PROCESS, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Commence:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • In the process, there are seven primary stages, commencing with the laying of eggs and concluding with the full development of fish.

 • Initiate
 • Start:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • There are seven primary stages in the process, starting with the laying of eggs and ending with fish reaching full maturity.

 • Onset (n)  
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • The onset of the process is marked by the laying of eggs, followed by seven primary stages that culminate in fish reaching full maturity.
   • The process's onset is marked by the laying of eggs, followed by seven key stages that ultimately lead to fish reaching full maturity.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE