Cách dùng động từ"initiate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"initiate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"initiate"

1."initiate" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bắt đầu, khởi đầu, đề xướng"

=to make something start/to start a legal case or process

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The company initiated a management training programme for small businesses. 
  • We will initiate an urgent discussion with our European partners. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi sẽ khởi xướng một cuộc thảo luận khẩn cấp với các đồng sự châu Âu)
  • A compère appears to initiate their story. (IELTS TUTOR giải thích: Một người dẫn chương trình xuất hiện để bắt đầu câu chuyện của họ)
  • The Act allows children, for the first time, to initiate proceedings.

2.2. Mang nghĩa"vỡ lòng, bắt đầu làm quen cho (ai về một bộ môn gì...)"

=to introduce someone to a skill, subject, or activity and teach them about it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • initiate someone into something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Nicky was initiated into a world of robbery and violence.

2.3. Mang nghĩa"làm lễ kết nạp; cho ai vào hội"

=to make someone a member of an organization or group, often with a special ceremony

IELTS TUTOR lưu ý:

  • initiate someone into something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • At the age of 30 they were initiated into the higher ranks of the movement.
  • They decided to initiate him into a secret society. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã quyết định kết nạp hắn vào hội kín)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE