Paraphrase"main street/road"(Diễn đạt"con đường chính"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"main street/road"(Diễn đạt"con đường chính"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Central road/street: IELTS TUTOR xét ví dụ: In 2010, the farmland was replaced by residential housing, with nearly 20 times more houses surrounding the central road compared to 1930.

  • Primary/Main avenue/road: IELTS TUTOR xét ví dụ: In 2010, the farmland was replaced by residential housing, with nearly 20 times more houses surrounding the primary avenue compared to 1930.

  • Core boulevard: IELTS TUTOR xét ví dụ: In 2010, the farmland was replaced by residential housing, with nearly 20 times more houses surrounding the core boulevard compared to 1930.

  • Principal street: IELTS TUTOR xét ví dụ: In 2010, the farmland was replaced by residential housing, with nearly 20 times more houses surrounding the principal street compared to 1930.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE