Cách dùng danh từ"commercial"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"commercial"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"commercial"

1."commercial"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"quảng cáo trên vô tuyến truyền hình hoặc truyền thanh"

=an advertisement on television or radio/A commercial is an advertisement that is broadcast on television or radio.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a TV commercial (IELTS TUTOR giải thích: mẫu quảng cáo TV)
  • a shampoo/dog food commercial
  • The government has launched a campaign of television commercials and leaflets
  • He went to make a drink during the commercials. 
  • She was in a commercial for breakfast cereal. 
  • a car/fast food commercial
  • We all ran to get something to eat during the commercials.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE