Paraphrase"to change the world"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to change the world"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • To make a global impact: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their innovative ideas have the potential to make a global impact.

  • To revolutionize the world: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their groundbreaking technology has the power to revolutionize the world. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"revolutionize"tiếng anh

  • To transform the world: IELTS TUTOR xét ví dụ: Through their efforts, they aim to transform the world into a more sustainable place.

  • To shape the world: IELTS TUTOR xét ví dụ: They believe that education has the power to shape the world and create positive change.

  • To have a profound influence on the world: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their artistic creations have a profound influence on the world of contemporary art.

  • To create a significant impact on the world: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their research findings have the potential to create a significant impact on the world of medicine.

  • To make a substantial difference in the world: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their advocacy work aims to make a substantial difference in the world of human rights.

  • To bring about a positive change in the world: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their social initiatives are focused on bringing about a positive change in the world.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE