Paraphrase"are considered healthy"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"are considered healthy"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Are regarded as beneficial for one's well-being: IELTS TUTOR xét ví dụ:   These fruits are regarded as beneficial for one's well-being.
  • Are deemed to have positive effects on health: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Regular physical activity is deemed to have positive effects on health.
  • Are viewed as conducive to maintaining good health: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Adequate sleep is viewed as conducive to maintaining good health.
  • Are considered to be conducive to well-being: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Spending time in nature is considered to be conducive to well-being.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ "healthy" tiếng anh
  • Are thought to be instrumental in promoting health: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Hydration is thought to be instrumental in promoting health.
  • Are valued for their potential health benefits: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Herbal teas are valued for their potential health benefits.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE