Paraphrase"Cycling tracks and lanes for cars"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"Cycling tracks and lanes for cars"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bike paths and lanes for automobiles IELTS TUTOR xét ví dụ: The city has designated specific areas for bike paths and lanes for automobiles to ensure smooth traffic flow.

 • Bicycle/Cycling routes and lanes for motor vehicles

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The city has designated various bicycle routes and lanes for motor vehicles to accommodate the increasing number of cyclists. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"denote"tiếng anh

   • The city has implemented designated cycling routes and separate lanes for cars, facilitating safe and efficient travel for both cyclists and motorists.

 • Bike lanes and automobile lanes IELTS TUTOR xét ví dụ: The road expansion project includes the addition of bike lanes and separate automobile lanes, enhancing transportation options for both cyclists and drivers.

 • Cycling/Bicycle pathways and lanes for cars

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The city has invested in building cycling pathways and designated lanes for cars to encourage eco-friendly transportation.

   • The urban infrastructure project focuses on constructing dedicated bicycle pathways while maintaining designated lanes for automobiles to ensure smooth traffic flow.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE