Paraphrase"to balance"(Diễn đạt "cân bằng giữa...với...." tiếng anh)

· Paraphrase,Cách diễn đạt

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0? & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"to balance"(Diễn đạt "cân bằng giữa...với...." tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ LACK trong tiếng anh

II. Paraphrase"to balance"(Diễn đạt "cân bằng giữa...với...." tiếng anh)

 • To reconcile:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Achieving equilibrium requires reconciling investments with the development and maintenance of arteries.
 • To equalize:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Equalizing investments with the development and maintenance of arteries is crucial for success.
 • To harmonize:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Harmonizing the investment with the development and maintenance of arteries is essential for long-term sustainability.
 • To counterbalance:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Counterbalancing the investment with the development and maintenance of arteries is a strategic approach.
 • To stabilize:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Stabilizing the investment in line with the development and maintenance of arteries is fundamental.
 • To offset:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Offsetting investments with the development and maintenance of arteries is imperative.
 • To maintain equilibrium:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Maintaining equilibrium between investment and the development and maintenance of arteries is a key consideration.
 • To ensure parity:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Ensuring parity between investment and the development and maintenance of arteries is vital for overall success.
 • To keep in check:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Keeping investments in check with the development and maintenance of arteries is crucial for effective urban planning.
 • To find a middle ground:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Finding a middle ground between investment and the development and maintenance of arteries is essential for sustainable growth.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE