Cách dùng"appraise (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"appraise (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"appraise (v)"tiếng anh

1."appraise (v)"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đánh giá hoặc xác định phẩm chất của ai/cái gì"

=If you appraise something or someone, you consider them carefully and form an opinion about them.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • appraise the situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This prompted many employers to appraise their selection and recruitment policies.
  • We appraise our employees once a year. (IELTS TUTOR giải thích:  Chúng tôi đánh giá nhân viên của chúng tôi mỗi năm một lần)
  • They asked me to appraise a student's work. (IELTS TUTOR giải thích:  Họ nhờ tôi đánh giá công việc của một sinh viên)
  • He coolly appraised the situation, deciding which person would be most likely to succeed. 
  • At the end of each teaching practice, trainee teachers are asked to appraise their own performance. 
  • In cooperation with other professionals, social workers will appraise the individual's needs.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE