Paraphrase"investment"(Diễn đạt "sự đầu tư" tiếng anh)

· Cách diễn đạt,Paraphrase

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0? & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"investment"(Diễn đạt "sự đầu tư" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ LACK trong tiếng anh

II. Paraphrase"investment"(Diễn đạt "sự đầu tư" tiếng anh)

 • Financial/Monetary commitment:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Financial commitments in pathways are crucial for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
   • Making a monetary commitment to pathways is necessary for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
 • Funds allocation/Allocation of funds/Funding for infrastructure:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Allocating funds to pathways is necessary for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
   • The allocation of funds to pathways is crucial for economic development, emergency services, and daily commuting needs.

   • Securing funding for infrastructure, particularly pathways, is indispensable for economic development, emergency services, and daily commuting needs.

 • Resource deployment:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Deploying resources in pathways is essential for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
 • Financial input:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A significant financial input in pathways is critical for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
 • Capital injection:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Injecting capital into pathways is crucial for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
 • Asset commitment:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Committing assets to pathways is necessary for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
 • Economic backing:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Providing economic backing to pathways is vital for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
 • Expenditure in infrastructure/Expenditure on amenities

   • IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • Expenditure in infrastructure, such as pathways, is indispensable for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
    • The expenditure on amenities like pathways is necessary for economic development, emergency services, and daily commuting needs.

  • Financial involvement:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Involving finances in pathways is vital for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
  • Infrastructure spending:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Spending on infrastructure, including pathways, is indispensable for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
  • Resource investment:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Investing resources in pathways is essential for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
  • Financial support:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Providing financial support to pathways is vital for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
  • Commitment of assets:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The commitment of assets to pathways is crucial for economic development, emergency services, and daily commuting needs.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE