Paraphrase"the rapid proliferation of advertising"(Diễn tả"sự phát triển nhanh của quảng cáo"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"the rapid proliferation of advertising"(Diễn tả"sự phát triển nhanh của quảng cáo"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The fast spread of advertising 
 • The widespread/extensive/omnipresent/prevalent use of advertising
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The widespread use of advertising has led to an increase in consumer awareness.
   • The extensive use of advertising has made it difficult for small businesses to compete.
   • The omnipresent use of advertising has created a need for more effective targeting techniques.
   • The prevalent use of advertising has made it an integral part of modern marketing strategies.
 • The rapid growth of advertising 
 • The ubiquitous presence of advertising 
 • The widespread prevalence of advertising 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The widespread prevalence of advertising has created a need for greater regulation.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE