Paraphrase cụm"private vehicles"(Diễn đạt"phương tiện cá nhân"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"private vehicles"(Diễn đạt"phương tiện cá nhân"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Personal automobiles

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of personal automobiles on the road is increasing.

 • Individual cars

 • Non-public transportation

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many people rely on non-public transportation options such as personal cars.

 • Privately-owned vehicles

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The majority of vehicles on the road are privately-owned.

 • Personally-operated vehicles

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Personally-operated vehicles are the primary mode of transportation for many people.

 • Self-driven vehicles

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The rise of self-driven vehicles is expected to revolutionize the transportation industry.

 • Cars for personal use

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The purchase of cars for personal use is a significant investment for many people.

 • Non-commercial vehicles

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The majority of vehicles on the road are non-commercial.

 • Individually-owned modes of transportation

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Individually-owned modes of transportation such as cars and motorcycles are popular among commuters.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE